Rejestracja znaku towarowego. Jak i za ile?

 

Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnienie go od innych towarów lub usług (identycznych lub podobnych) pochodzących od różnych przedsiębiorców. Rejestracja znaku towarowego zapewnia jego właścicielowi wyłączność używania.

Znaki graficzne, słowne, dźwiękowe, ruchome, zapachy

Katalog oznaczeń odróżniających nie jest zamknięty. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie są oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne. Jednak coraz powszechniejsze stają się znaki towarowe dźwiękowe, ruchome, przestrzenne, zestawienia kolorystyczne, kolory per se, znaki pozycyjne (umieszczenie oznaczenia w danym położeniu  w konkretnej formie), hologramy.

Znane są nawet przypadki zastrzeżenia zapachu. Podstawowym wymogiem jest jednak, aby znak charakteryzował się zdolnością odróżniającą, przy ocenie której niezbędna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika (którym obecnie w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może również być adwokat lub radca prawny).

Badanie zdolności rejestrowej znaku

Podstawową czynnością, jaką przeprowadzi pełnomocnik, będzie badanie zdolności rejestrowej znaku. Obejmuje ono m.in. poszukiwanie oznaczeń identycznych lub podobnych, które mogą zagrażać istnieniu zgłaszanego znaku towarowego. Dodatkowo pełnomocnik wskaże ryzyka związane z opisowością oznaczenia lub innymi bezwzględnymi przesłankami uniemożliwiającymi rejestrację.

Gdzie chcesz chronić swój znak towarowy?

Przedsiębiorca, który chce zastrzec znak towarowy, powinien przede wszystkim zastanowić się, na jakim terytorium chce chronić swój znak.

Znaki towarowe możemy podzielić na krajowe oraz terytorialne jednolite prawa ochronne, jakim przykładowo jest unijny znak towarowy (obejmuje zakresem ochrony cały obszar UE). Możliwa jest również rejestracja międzynarodowa. Oczywiście zwiększony zakres terytorialny ochrony wiąże się z wyższymi kosztami postępowania rejestracyjnego.

Rejestracje międzynarodowe, którymi zajmuje się Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) nie są jednym prawem ochronnym.

System Madrycki ułatwia rejestrację wiązki praw, które zachowują niezależny byt w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Oznacza to, że wystarczy złożyć jeden wniosek i wskazać w nim państwa, w których znak ma być chroniony.

Znaki towarowe są chronione dla towarów lub usług. Rejestracja znaku towarowego nie daje monopolu na jego komercyjne wykorzystywanie dla wszelkich produktów.

Narzędziem, które systematyzuje towary i usługi jest Klasyfikacja Nicejska (45 klas). Każde zgłoszenie znaku towarowego musi zawierać wykaz towarów i usług, który obejmuje produkty przynajmniej z jednej klasy.

Przykładowo, producent odzieży będzie zainteresowany ochroną swojego oznaczenia w klasie 25, kancelaria prawna zgłosi zaś swój znak towarowy dla usług prawniczych w klasie 45.

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na rejestrację znaku towarowego, to właśnie w kwestii najkorzystniejszego określenia wykazu towarów i usług najczęściej poszukuje pomocy u profesjonalnych pełnomocników. Biegli w prawie znaków towarowych pełnomocnicy są wstanie ocenić, jakie klasy należy wziąć pod uwagę, a jakie stanowią niepotrzebne mnożenie kosztów rejestracji. Właściwe określenie konkretnych pozycji w wykazie towarów i usług decydować będzie o faktycznej skuteczności prawa ochronnego.

Ile to kosztuje?

Wysokość kosztów rejestracji znaków towarowych uzależniona jest przede wszystkim od liczby uwzględnionych klas oraz zakresu terytorialnego ochrony. Ochrona jest przyznawana na 10-letnie okresy ochronne z możliwością nieskończonego przedłużenia.

Znaki krajowe

Koszt pisemnego zgłoszenia krajowego znaku towarowego w UPRP w jednej klasie wynosi 450,00 zł.

Za każdą dodatkową klasę zapłacisz 120,00 zł.

Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony (która będzie wskazana w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) ustalana jest na podstawie liczby klas towarowych. Według aktualnie obowiązującej tabeli opłat, za każdą klasę towarową płaci się 400,00 zł.

Dodatkowo należy uwzględnić opłatę w wysokości 90,00 zł za publikację informacji o rejestracji.

Postępowanie zgłoszeniowe przed UPRP trwa do roku (pod warunkiem, że urząd nie będzie miał żadnych wątpliwości, a wobec zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw osoby trzeciej).

Unijne znaki towarowe

Koszt zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej w jednej klasie wynosi 850,00 EUR.

Za drugą klasę należy zapłacić dodatkowo 50,00 EUR.

Każda kolejna klasa powyżej dwóch kosztuje 150,00 EUR.

Postępowanie zgłoszeniowe przed EUIPO trwa około 6 miesięcy. EUIPO rozpatruje zgłoszenia znaków towarowych dopiero po wniesieniu opłaty.

Rejestracje międzynarodowe

Koszt rejestracji międzynarodowych jest bardzo zróżnicowany. Poza opłatą podstawową pobieraną przez urząd krajowy zgłoszenia bazowego lub EUIPO, należność we frankach szwajcarskich pobiera również Biuro Międzynarodowe WIPO. Koszty uzależnione są od liczby klas oraz opłat uzupełniających za wyznaczone kraje.

Autorzy: aplikant radcowski Mikołaj Stępkowski, radca prawny Anna Gołębiowska

https://www.gkrlegal.pl/